Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Stebru Bouwgroep B.V. en haar werkmaatschappijen (hierna; Stebru). In deze verklaring staat omschreven hoe Stebru omgaat met de persoonsgegevens van onze medewerkers, zzp’ers, zakelijke opdrachtgevers, opdrachtnemers (onderaannemers en/of leveranciers) of andere in producten of diensten van Stebru geïnteresseerden. In deze verklaring staat omschreven welke gegevens wij van u verwerken en waarom wij dat doen. Wij dragen zorg voor een goede beveiliging van de locatie waar wij uw gegevens opslaan. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, de meest actuele versie publiceren wij op onze site.

Onze contactgegevens

Stebru Bouwgroep B.V.
Ringvaartlaan 4
2914 VJ Nieuwerkerk aan den IJssel 0180 – 333 170
www.stebru.nl

Onze verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is te bereiken via privacy@stebru.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken alleen de strikt noodzakelijke persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij (van u kunnen) verwerken:

NAW-gegevens;

 • Telefoonnummer;
 • Mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum, geboorteplaats;
 • Bankrekeningnummer;
 • Kopie legitimatiebewijs;
 • BSN nummer;
 • Certificering en diploma gegevens;
 • Tewerkstellingsvergunning als medewerker van onderaannemer op de bouwplaats geen EER nationaliteit heeft;
 • Bouwplaats registratie d.m.v. toegangscontrole;
 • Beveiliging camerabeelden;
 • Beeldgegevens (foto’s);
 • Gegevens over uw activiteiten op onze site.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stebru verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het doorlopen van een sollicitatieprocedure;
 • Het aangaan van een arbeidsovereenkomst of stageovereenkomst;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals van de Arbowet, Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Aanpak Schijnconstructies, ketenaansprakelijkheid en verificatieplicht;
 • Offerte en uitvoering opdracht;
 • Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten;
 • Om goederen en/of diensten aan u te kunnen leveren;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Voor de afhandeling van klachten;
 • Uw gedrag op onze website om deze te kunnen verbeteren;
 • Door middel van camera’s houden wij toezicht op onze eigendommen en bedrijfspanden.


Stebru verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen en alleen voor de doelen waarvoor wij de persoonsgegevens hebben verkregen.

Fotografie en video

Het komt regelmatig voor dat we gebeurtenissen vastleggen en erover publiceren in de media. Nodigen wij u uit voor zo’n gebeurtenis, dan kan het zijn dat er foto’s of video’s worden gemaakt voor artikelen, social media of onze websites. Wij besteden veel aandacht aan de bescherming van privacy van onze klanten op afbeeldingen die wij gebruiken. Opnames en publicaties van journalisten vallen niet onder onze verantwoordelijkheid.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stebru neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (medewerker van Stebru) tussen zit.

Bewaartermijnen

Stebru verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens conform wettelijke termijn, contractuele noodzakelijkheid of tot het beoogde doel is bereikt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal Stebru uw persoonsgegevens vernietigen.

Mocht Stebru uw persoonsgegevens langer willen bewaren, bijvoorbeeld de gegevens vanuit een sollicitatieprocedure, vragen wij om uw toestemming.

Het delen van persoonsgegevens met derden

Stebru deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met de bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht heeft Stebru een verwerkersovereenkomst gesloten om ervoor te zorgen dat de beveiliging van de te verwerken persoonsgegevens voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken functionele en analytische cookies. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies zodat we kunnen nagaan hoe u onze website gebruikt en om de effectiviteit te kunnen analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij toestemming voor het plaatsen hiervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stebru en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@stebru.nl.

Wij kunnen u vragen om een legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan. Uw verzoek zullen wij binnen een maand in behandeling nemen.

Het verwijderen van persoonsgegevens is niet mogelijk wanneer wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Klachten

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop Stebru uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke via privacy@stebru.nl

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@stebru.nl.

Wij kunnen u vragen om een legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan. Uw verzoek zullen wij binnen een maand in behandeling nemen.

Het verwijderen van persoonsgegevens is niet mogelijk wanneer wij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt zijn de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Het beveiligen van uw persoonsgegevens

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Stebru passende technische, fysieke en

organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijziging privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat deze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website, waar u steeds de actuele versie kunt vinden. Het is raadzaam de website regelmatig te bezoeken.